Ñëåâà íàïðàâî: ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Óêðàèíû Âèêòîð Ïøîíêà, ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Íèêîëàé Àçàðîâ è ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîãî ãóìàíèòàðíîãî ñîâåòà â Êèåâå, â ÷åòâåðã, 31 îêòÿáðÿ 2013 ã. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

Янукович, Азаров і Пшонка досі отримують пенсії від України

Інформація, чи отримує Віктор Янукович спецпенсію як колишній Президент України, виявляється – заледве не державна таємниця. Це ж стосується і виплат  його найближчим прибічникам – Азарову, Пшонці, Богатирьовій, Могильову, Єфремову та Ілляшову.

Так, ще на початку жовтня народний депутат України, лідер партії «Громадський рух «Народний контроль» Дмитро Добродомов скерував запит до Міністерства соціальної політики та у Пенсійний фонд України з вимогою надати йому інформацію щодо нарахування та виплати пенсій посадовцям режиму Януковича.

«Із власних джерел я довідався, що і сам Янукович, і його найближчі прибічники отримують як колишні посадовці пенсію від України, – прокоментував Дмитро Добродомов. – Щоб перевірити достовірність цієї інформації, я і підготував депутатський запит. Адже у випадку підтвердження цих фактів, матимемо ганебний вияв цинізму і несправедливості: щоб скинути режим Януковича, українське суспільство заплатило максимально високу ціну. І після цього ці люди, які мають сидіти у в’язниці, отримують пенсії від держави?».

Утім відповіді як від Пенсійного фонду, так і від Мінсоцполітики вразили своєю «інформативністю».

Зокрема, у Пенсійному фонді завуальовано повідомили, що нарахування пенсій згаданим особам «відбувається згідно із чинним законодавством». А у Міністерстві соцполітики, прикрившись статтями 20 і 21 Закону «Про інформацію»,  дані щодо пенсій Януковичу і його прибічникам назвали «конфіденційними».

«Більш обурливої відповіді годі й було чекати, – говорить Дмитро Добродомов. – Я і надалі вимагатиму відкриття цієї інформації та розслідування цього питання. Суспільство має знати: чому злочинці не лише – через два роки після Майдану – не покарані, а ще й отримують гроші від держави».

Відтак Дмитро Добродомов скерував повторне звернення у Пенсійний фонд України з вимогою надати інформацію, яким чином Янукович і його соратники отримують пенсію та повідомити про її розмір у кожного окремо.

fondminzvernzvern1